Pages Menu
Categories Menu

Napisany przez dnia Sie 13, 2012 w Nowości | 0 komentarzy

Pieniądze na Forexie

Pieniądze na Forexie

Coraz z większym natężeniem lubianym algorytmem wygrywania pieniędzy jest inwestowanie w rynek wymiany walut, zatytułowanym powszednio rynek forex. Hasło forex jest skrótem od anglojęzycznego zwrotu Foreign Exchenge, co po polsku znaczy handel zamienny dewiz. Jest to chwilowo jeden z najogromniejszych rynków na świecie, którego dzienne obroty sięgają nawet dwóch bilionów baksów. W współczesnych okresach jest to kwota niewyobrażalnie potężna, dlatego też co chwila więcej ludzi reflektuje posmakować tego typu zysku. Najważniejsze jest to, iż tego operacje handlu walutami można realizować poprzez Internet, poprzez sieć banków kosmopolitycznych oraz przez telefony komórkowe. Z racji temu dopuszczenie do tego rynku ma gros obywateli. Rynek forex uległ dostępny dla szerszego grona ludzi nie prędzej od niedawna. Przedtem tego rodzaju handlem absorbowali się tylko duże przedsiębiorstwa i bogacze, bo giełda ta wymagała od inwestora wielce dużego wkładu pieniężnego.

 

Na szczęście zaawansowanie Internetu sprawił, że nawet osoba z niedużą pulą pieniędzy może wystartować przygodę na forex. Na skutek śmigłemu transferowi danych przez sieć Internetu indywidualne zlecenia są wykonywane od razu, co w przypadku tego rynku jest wielce ważne, ponieważ jest on wielce niestały. Każde poślizg adaptacji zapotrzebowania może pociągać koszty inwestora sporo pieniędzy.

Więcej

Napisany przez dnia Lip 12, 2012 w Informacje |

Historia rynku walutowego Forex

Historia rynku walutowego Forex

Giełda Forex jest obecnie bardzo popularnym rynkiem finansowym. Jest jednocześnie rynkiem, gdzie codziennie dokonuje się wielomilionowych operacji, wielu inwestorów pomnaża swoje majątki, część z nich natomiast ponosi straty, a nawet bankrutuje. Transakcje walutowe nie zawsze były jednak tak swobodne jak obecnie. Warto zatem bliżej przyjrzeć się historii operacji finansowych związanych z handlem walutami, a także związanej z nią historii rynku, który operacje te umożliwia.

Problem wymiany walut sięga dość odległych czasów, kiedy średniowieczni, wędrowni kupcy musieli dokonywać transakcji w różnych miejscach, w związku z tym transakcje te były dokonywane w różnych walutach. Znany nam obecnie rynek Forex jest jednak tworem stosunkowo młodym. Warto rozważyć tutaj okres rozpoczynający się po drugiej wojnie światowej. Wtedy to dominującą rolę na świecie zaczęły odgrywać Stany zjednoczone, podczas gdy Europa musiała podnosić się z kolan i próbować uporać się z wojennymi stratami i zniszczeniami. Siła amerykańskiej gospodarki doprowadziła do sytuacji, w której dolar amerykański stał się dominującą oraz podstawową walutą o globalnym znaczeniu.

Należy tutaj zaznaczyć, iż na mocy międzynarodowego porozumienia, stał on się walutą bazową. Dokonano powiązania kursu dolara ze złotem, kurs wymiany ustalono na trzydzieści pięć dolarów za uncję złota. Sam dolar stał się natomiast punktem odniesienia dla walut całego świata. Ich kursy zostały powiązane. Możemy mówić tutaj o tak zwanym systemie kursów sztywnych, w dłuższym okresie czasu nie ulegały one bowiem zasadniczym zmianom. Sytuacja zmieniła się jednak w latach siedemdziesiątych. Doszło bowiem do uwolnienia kursów walut, w związku z czym zaczęły się one kształtować na podstawie mechanizmów rynkowych.

Więcej

Napisany przez dnia Lip 12, 2012 w Informacje |

Jak robić analizy rynku Forex?

Jak robić analizy rynku Forex?

Operacje finansowe, dokonywane przez uczestników rynku, jakim jest Forex, niewątpliwie związane są z ryzykiem. Inwestorzy lokują spore kwoty, mając nadzieję na osiąganie przyszłych zysków. Nie mogą oni opierać się jednak tylko na swojej własnej intuicji oraz wierze, że tym razem dopisze im szczęście. Działanie takie z pewnością byłoby nierozsądne. Dlatego też inwestorzy w swoich działaniach opierają się zwykle na szeregu analiz. Analizy te mogą być przeprowadzane przez samych inwestorów. Jeśli posiadają oni wystarczający zasób wiedzy, oraz spore doświadczenie mają oni do dyspozycji wiele różnych technik pozwalających dokonywać prognoz na przyszłość. Techniki te opierają się między innymi na analizie wykresów cenowych.

Na ich podstawie inwestorzy mogą doszukiwać się trendów obecnych na rynku. Mają oni także do dyspozycji szereg wskaźników, których obliczenie pozwala im zorientować się w sytuacji, jaka ma obecnie miejsce na rynku Forex. Wspomniane metody stanowią elementy szerszej dziedziny, tak zwanej analizy technicznej. Mogą oni także śledzić wydarzenia na świecie, które mogą wpływać na nastroje i zachowania inwestorów, co niewątpliwie może przełożyć się na sytuację na rynku. Tego typu działania wykonuje się w ramach tak zwanej analizy fundamentalnej. Nie należy jednak zapominać, iż żyjemy obecnie w dobie nowoczesnych technologii, komputerów i Internetu. Dlatego też wiele firm dysponuje specjalistycznymi systemami dokonującymi analiz rynku. Analizy te mogą odbywać się za pomocą różnych metod, można wykorzystać tutaj na przykład skomplikowane modele matematyczne. Firmy te udostępniają odpłatnie dokonane przez siebie analizy. To, czy inwestorzy są skłonni płacić za tego typu usługi zależy już od ich indywidualnych potrzeb i upodobań.

Więcej

Napisany przez dnia Lip 12, 2012 w Informacje |

Stosowanie wskaźników na rynku Forex

Stosowanie wskaźników na rynku Forex

Poza podstawowymi technikami analizowania wykresu, uczestnicy rynku Forex mogą w ramach tak zwanej analizy technicznej dokonywać także innych działań. Wspomniane techniki analizowania wykresu to chociażby wyznaczanie linii trendu, poszukiwanie poziomów wsparcia i oporu, czy próba odnalezienia na wykresie tak zwanych formacji. Inne techniki wykonywane w ramach analizy technicznej to przede wszystkim obliczanie różnego rodzaju wskaźników, których pewne wartości mogą stanowić dla inwestorów sygnał do podjęcia określonego działania.

Należy jednak pamiętać, iż w ramach analizy technicznej wykorzystuje się metody statystyczne. Oznacza to iż nie muszą one być zawsze skuteczne, metody te mogą bowiem wiązać się z pewną granicą błędu. Jedną z głównych kategorii, które można wyróżnić wśród różnego rodzaju stosowanych na rynku Forex wskaźników są tak zwane wskaźniki trendu. Zwykle zalicza się do nich obliczone w różny sposób wartości średnie. W grupie tej odnaleźć można zatem chociażby średnią ważoną, średnią arytmetyczną, czy też średnią geometryczną. Wartości te są wskaźnikami samymi w sobie, wykorzystuje się je jednak do budowy wskaźników znacznie bardziej skomplikowanych i złożonych.

Najprostszym do obliczenia wskaźnikiem trendu wydaje się być tradycyjna średnia arytmetyczna. W zależności od potrzeb sumuje się kursy otwarcia, kursy zamknięcia, czy też ekstremalne wartości kursów, po czym otrzymaną sumę dzieli się przez liczbę okresów, w których pomiar został dokonany. Inną kwestią pozostaje interpretacja otrzymanych w ten sposób wyników. W tym konkretnym przypadku dokonuje się porównania wykresu średniej z wykresem cenowym. Można w ten sposób dostrzec pewne istotne z perspektywy inwestora punkty, sugerujące mu dokonywanie określonego rodzaju operacji finansowych.

Więcej

Napisany przez dnia Lip 12, 2012 w Informacje |

Systemy analizy technicznej rynku Forex

Systemy analizy technicznej rynku Forex

Analiza techniczna, stosowana przez uczestników giełdy Forex, jest dziedziną dość rozległą. Wykorzystuje się w niej wiele różnorodnych metod, przy czym należy zaznaczyć, iż niektóre metody odznaczają się sporą popularnością wśród inwestorów, inne natomiast są znacznie mniej popularne. Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż istnieje oczywiście możliwość stosowania jedynie pojedynczych technik analizy technicznej. Inwestor otrzyma w ten sposób pewne sygnały, które mogą pomóc mu w dokonywaniu operacji finansowych. Oczywiście operacje te mogą przynieść mu zyski. Powszechnie stosowaną praktyką wydaje się być jednak łączenie różnych metod analizy technicznej.

Jednoczesne ich stosowanie może bowiem przyczynić się do otrzymywania jasnych sygnałów sugerujących dokonywanie określonego rodzaju operacji finansowych. Połączone metody analizy technicznej tworzą tak zwane systemy analizy technicznej. Są to rozwiązania bardzo popularne, wydają się one być bowiem stosunkowo proste do utworzenia, skuteczność odpowiednio utworzonego systemu może natomiast okazać się dość wysoka. Nietrudno więc zrozumieć, iż wiele osób tworzy obecnie systemy analizy technicznej z zamiarem ich odsprzedaży i czerpania zysków z tego tytułu. Mimo, iż na rynku można znaleźć wiele tego typu rozwiązań, sprawdzenie ich skuteczności przed zakupem jest jednak praktycznie niemożliwe. Wydawać by się ponadto mogło, iż skomplikowane i rozbudowane systemy powinny okazać się skuteczniejsze niż proste konstrukcje. Nie do końca jest to jednak prawdą. Dzieje się tak dlatego, iż większość indywidualnych inwestorów korzysta ze stosunkowo prostych i popularnych metod analizy technicznej. Przewidywanie ich zachowań metodami niepopularnymi zwykle okazuje się zatem nieskuteczne.

Więcej