Pages Menu
Categories Menu

Napisany przez dnia Sty 3, 2015 w Informacje | 0 komentarzy

Jakich zasad przestrzegać inwestując kapitał?

Jakich zasad przestrzegać inwestując kapitał?

W dzisiejszych czasach, tak bardzo niestałych jeżeli chodzi o temat finansów, nie jest łatwo podjąć decyzję o tym jak zadbać o nasze środki finansowe. Pewnego typu zamrażanie ich przez zakup nieruchomości, niegdyś ogromnie popularne, dziś nie wlicza się już do tych najbezpieczniejszych sposobów. Gra na giełdzie natomiast jest zwłaszcza dla tych, którzy choć w niewielkim stopniu znają się na tym aspekcie i którzy lubią element ryzyka.

Więcej

Napisany przez dnia Lip 12, 2012 w Informacje |

Szukamy trendów

Szukamy trendów

Wykresy cenowe wydają się być jednym z głównych narzędzi stosowanych przez inwestorów na rynku Forex. Pod względem możliwości analizy mają one niewątpliwie wiele zalet. Niezależnie od rodzaju wykresu, przedstawiają one bardzo ważne z punktu widzenia inwestorów wartości. Można tutaj wymienić wielkości takie jak kurs otwarcia, kurs zamknięcia, a także wartości ekstremalne, czyli najwyższy oraz najniższy osiągnięty poziom kursu. Niezwykle ważny wydaje się być fakt, iż wartości te odniesione są do pewnego, interesującego danego inwestora przedziału czasu.

Dlatego też na niektórych wykresach odnaleźć można wartości zmierzone dla pięciominutowego przedziału czasu, na innych zaś wahania kursu walut mogły dotyczyć jednej godziny, czy nawet jednego dnia. Niezależnie jednak od oznaczonego przedziału czasowego oraz zastosowanego typu wykresu, służy on do analizy obecnej sytuacji na rynku transakcji walutowych, a także do próby dokonania pewnych przewidywań dotyczących przyszłości. Jednym z głównych celów analizy wykresów jest poszukiwanie tak zwanych trendów.

Często bowiem zdarza się, iż wahania kursów podlegają jakiejś określonej tendencji. Mimo małych wahań kurs wykazuje na przykład tendencję spadkową lub wzrostową. Może się także wydarzyć, iż mimo wahań, w dłuższym okresie czasu kurs utrzymuje się w pobliżu stałej granicy. Wszystkie wymienione przypadki można określić mianem trendu. W przypadku tendencji do osiągania coraz niższej ceny, trend taki nazwiemy spadkowym. Bywa też on określany mianem bessy. Tendencja do wzrostu ceny określana jest natomiast trendem wzrostowym, określa się ją także jako hossę. W przypadku, gdy kurs walut waha się w określonym zakresie nie wykazując tendencji wzrostowej ani spadkowej, trend taki określa się jako boczny.

Więcej

Napisany przez dnia Lip 12, 2012 w Informacje |

Różne techniki analizy wykresu cenowego

Różne techniki analizy wykresu cenowego

Tak zwane wykresy cenowe oraz ich analiza są jednymi z podstawowych narzędzi wykorzystywanych przez uczestników giełdy Forex. Wykresy cenowe odzwierciedlają wahania kursów walut w czasie, prezentując dane w przejrzysty, ułatwiający interpretację sposób. Wykresy te stały się nawet jednym z podstawowych elementów dziedziny, która wyodrębniła się stosunkowo niedawno i wciąż się rozwija. Mowa tutaj o tak zwanej analizie technicznej. Dziedzina ta wykorzystuje metody matematyczne oraz statystyczne.

Na podstawie analizy dostępnych, zgromadzonych w przeszłości danych stara się odszukać występujące zależności, które mogłyby mieć przełożenie na przyszłe zachowania rynku transakcji walutowych, czy też giełdy papierów wartościowych. Istnieje wiele metod wykorzystywanych przez inwestorów w celu analizy wykresów cenowych. Do najbardziej podstawowych, a zatem najprostszych i najczęściej stosowanych, można zaliczyć zaznaczanie linii trendu, czy też zaznaczanie poziomów wsparcia i poziomów oporu. Istnieją jednak techniki bardziej wyrafinowane, próbujące doszukiwać się prognoz dotyczących przyszłej sytuacji na rynku w drobnych szczegółach, które mogą zostać wychwycone na wykresie.

Chodzi tutaj o poszukiwanie tak zwanych formacji, czyli charakterystycznych ułożeń wykresu cenowego, mogących zapowiadać określone zachowania uczestników rynku Forex. Na podstawie poszukiwania i analizy tego typu elementów można przewidzieć zarówno zmianę, jak i utrzymanie oraz wzmocnienie charakteru występującego trendu. Stosowanie tego typu metod charakterystyczne jest jednak dla bardziej doświadczonych uczestników rynku. Wymagają one bowiem pewnego doświadczenia, zdobytego podczas wielu godzin poświęconych na analizowanie dostępnych wykresów cenowych.

Więcej

Napisany przez dnia Lip 12, 2012 w Informacje |

Stosowanie wskaźników na rynku Forex

Stosowanie wskaźników na rynku Forex

Poza podstawowymi technikami analizowania wykresu, uczestnicy rynku Forex mogą w ramach tak zwanej analizy technicznej dokonywać także innych działań. Wspomniane techniki analizowania wykresu to chociażby wyznaczanie linii trendu, poszukiwanie poziomów wsparcia i oporu, czy próba odnalezienia na wykresie tak zwanych formacji. Inne techniki wykonywane w ramach analizy technicznej to przede wszystkim obliczanie różnego rodzaju wskaźników, których pewne wartości mogą stanowić dla inwestorów sygnał do podjęcia określonego działania.

Należy jednak pamiętać, iż w ramach analizy technicznej wykorzystuje się metody statystyczne. Oznacza to iż nie muszą one być zawsze skuteczne, metody te mogą bowiem wiązać się z pewną granicą błędu. Jedną z głównych kategorii, które można wyróżnić wśród różnego rodzaju stosowanych na rynku Forex wskaźników są tak zwane wskaźniki trendu. Zwykle zalicza się do nich obliczone w różny sposób wartości średnie. W grupie tej odnaleźć można zatem chociażby średnią ważoną, średnią arytmetyczną, czy też średnią geometryczną. Wartości te są wskaźnikami samymi w sobie, wykorzystuje się je jednak do budowy wskaźników znacznie bardziej skomplikowanych i złożonych.

Najprostszym do obliczenia wskaźnikiem trendu wydaje się być tradycyjna średnia arytmetyczna. W zależności od potrzeb sumuje się kursy otwarcia, kursy zamknięcia, czy też ekstremalne wartości kursów, po czym otrzymaną sumę dzieli się przez liczbę okresów, w których pomiar został dokonany. Inną kwestią pozostaje interpretacja otrzymanych w ten sposób wyników. W tym konkretnym przypadku dokonuje się porównania wykresu średniej z wykresem cenowym. Można w ten sposób dostrzec pewne istotne z perspektywy inwestora punkty, sugerujące mu dokonywanie określonego rodzaju operacji finansowych.

Więcej